لزوم ارائه‌ی آمارهای رسمی در مقطع هدفمندی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع ارائه‌ی آمارهای جدی و رسمی ارتباط دارد. چند روز قبل سری به سایت بانک مرکزی زدم 

ادامه