معنای چند واژه (کنفرانس، سمپوزیوم …)

1-  كنفرانس ( Conference )

 

كنفرانس از لفظ لاتين ( Conferancia ) گرفته شده و در اصل به معني مقايسه است اما اصطلاحاً به مجالسي اطلاق مي‌شود كه در آن عده‌اي گرد هم مي‌آيند و براي حل مسائل گوناگون به گفت‌و‌گو پردازند، خواه اين مسائل مربوط به امور علمي باشد، خواه اجتماعي يا اقتصادي.

ضمناً به جلساتي كه براي تنوير افكار مردم داير مي‌شود و در آن شخص منحصراً درباره يك مساله علمي يا اجتماعي يا اقتصادي سخنراني مي‌كند، كنفرانس مي‌گويند.

همچنين جلسه‌اي را كه شخصيتي به سئوالات روزنامه‌نگاران يا نمايندگان خبرگزاري‌ها پاسخ دهد، كنفرانس مطبوعاتي مي‌گويند

2-  كنگره ( Congres )

كنگره از كلمه لاتين ( Congressues ) گرفته شده و در زبان فرانسه و  همچنين انگليسي     ( Congres ) به معني مجلس و مجمع است.

لكن در مفهوم خاص خود به تجمعي گفته   مي‌شود كه براي مشورت به وجود آيد.

بنابراين لفظ كنگره را مي‌توان به مجامعي اطلاق كرد كه در آن افرادي گرد هم آيند و پيرامون موضوعي كه مربوط به منافع عمومي و مسائل مشترك آنان است، تبادل‌نظر كنند و به بحث و گفت و‌گو پردازند.

از اين نظر تجمعي كه براي طرح مسائل علمي و ادبي تشكيل مي شود با جلساتي كه جهت بررسي مطالب سياسي و اجتماعي منعقد مي‌گردد، تفاوتي ندارد و همه‌ی آن‌ها كنگره ناميده مي‌شود.

با تمام اين احوال لفظ كنگره تا كنون همواره بدين صورت و به معني عام استعمال نشده و بيشتر در مواردي بكار رفته است كه عده‌اي از سياستمداران با اختيار تام گرد آمده و درباره يك مسئله بسيار مهم سياسي از قبايل عقد قراردادهاي بين‌المللی مثل خاتمه دادن به دوران جنگ و خونريزي و برقرار كردن صلح و همچنين تقويت قوانيني كه بتواند حقوق بشر را تضمين كند، به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداخته‌اند.

از ميان بسياري از كنگره‌هايي كه درباره‌ی اين مسائل تشكيل شده است مي توان به عنوان نمونه از كنگره وين ( 15- 1814 ) كه منجر به عقد قراردادي براي اتحاد اروپا گرديد.
 همچنين كنگره پاريس (سال 1856 ) و كنگره ژنو (1864) كه اولي سبب خاتمه جنگ كريمر شد و دومي كميته بين‌المللي صليب سرخ را به وجود آورد نام برد.

۳-  سمپوزيوم ( Symposium  )

سمپوزيوم از كلمه يوناني ( Symposiom  ) گرفته شده و از طريق زبان انگليسي وارد زبان‌هاي مختلف جهان گرديده است.

در قديم به انجمني گفته مي‌شده است كه مردم بدون توجه به سن و سال‌شان در آنجا جمع بشوند و وقت خود را با نوعي سرگرمي بگذرانند.

از اين نظر سمپوزيوم را بايد جايي نظير باشگاه‌هاي فعلي دانست. اما امروز سمپوزيوم به مفهوم ديگري به كار مي رود و از شيوه هاي جديد مباحثه محسوب مي شود.

اكنون سميوپزيوم به تجمعي گفته مي شود كه در آن عده اي از متخصصان فن و دانشمندان، موضوعي واحد را مورد بحث قرار دهند، توضيح اينكه طبق برنامه معيني از متخصصان فني دعوت مي شود كه در جلسه يا جلساتي شركت و درباره مطلب خاصي سخنراني كنند. 

موضوع بحث يكي است اما هر يك از سخنوران جنبه جداگانه اي را مورد بحث قرار مي دهند. بعد از استماع   سخنراني ها، شنوندگان نيز وارد بحث مي شوند و نظر خود را اظهار مي كنند.

۴-  سمينار ( Seminare فرانسه ) و ( Seminar انگليسي )

سمينار از لغت ( Seminarium ) لاتين اخذ شده و در اصل به معني قلمستان و بذر افشان است.

با توجه به مجالسي كه در كشور ما و ديگر نقاط جهان به نام (( سمينار )) تشكيل  مي‌شود مي‌توان استنباط كرد كه مقصود اصلي از برپا داشتن اين سمينارها صرف نظر از آموختن شيوه‌هاي كار، تبادل نظر درباره‌ی امري است و روي‌هم‌رفته كوشش بر آن مصروف است كه از نظر كليه كساني كه در جلسه شركت مي‌كنند، اطلاع حاصل شود و راهي انتخاب گردد كه در پيشرفت كار موثر باشد.

به طور خلاصه تجمعي را مي‌توان سمينار ناميد كه در آن روش‌هاي جديد در هر فني مورد مطالعه قرار گيرد و براي افزايش بازده كار از جهات كمي و كيفي بهترين و سهل‌الوصول‌ترين راه‌ها برگزيده شود.

۵-  كميسيون ( Commission )

كميسيون از لفظ لاتين ( Commission  ) گرفته شده و داراي معاني متعددي است.

از آن جمله به ماموريتي گفته مي‌شود كه براي اجراي امري به شخصي محول گردد. همچنين در تجارت و امور بانكي پولي است كه يك موسسه يا شخص در برابر انجام دادن كاري دريافت مي‌كند.

به طور خلاصه كميسيون به مجمعي نيز اطلاق مي‌شود كه براي تحقيق و مطالعه درباره موضوعي تشكيل گردد. همچنين گروهي از نمايندگان چند كشور را كه از طرف سازمان ملل مامور رسيدگي به يكي از امور بين‌المللی شوند، كميسيون گويند.

از ميان اين گونه كميسيون‌ها مي توان كميسيون بين‌المللي تحقيق، كميسيون خلع سلاح و كميسيون حقوق بشر را نام برد.

يادآوري: تجمع تعدادي از اعضاي يك كميسيون را كه مامور تحقيق يا اتخاذ تصميم درباره امري مي‌شوند، «سوكميسيون» نامند.

۶-  كميته ( Comite )

كميته از كلمه انگليسي ( Comite ) از مصدر ( To Commit ) گرفته شده و در اصل به معني سپردن است.

اما اصطلاحاً كميته به مجمعي گويند كه از يك حكومتي يا مقام   صلاحيتدار، يا جمعيتي براي بررسي امري يا آماده كردن طرحي يا اجراي تصميمي انتخاب شود.

در حقيقت كميته از حيث مفهوم مترادف كلمه كميسيون است، با اين تفاوت كه كميته مي‌تواند قدرت اجرايي نيز داشته باشد. بدين معني كه ممكن است به يك كميته ماموريت داده شود كه پس از تبادل نظر و مشورت تصميمي اتخاذ كند و آن را به مرحله‌ی اجرا در آورد.  

۷-  پرزيديوم ( Presidium )

اين كلمه روسي ماخوذ از لاتين ( Prasidium ) است و در معني وسيع‌تر به هيئت رئيسه و عده افرادي كه اداره امور جمعيتي را بر عهده دارند، گفته مي‌شود.

مانند پرزيديوم آكادمي علمي كه در اين مورد درست مترادف هيئت رئيسه فرهنگستان است.

۸-  پلنوم (Plenum )

اين كلمه نيز از لغت لاتين ( Plenum ) به معني پُر، تمام و كامل گرفته شده و بيشتر در زبان روسي به كار رفته است.

پلنوم اصطلاحاً به مجمعي گويند كه از همه اعضاي متشكل يك سازمان بوجود آيد. در حقيقت پلنوم در زبان ما مترادف است با كلمه‌ی «مجمع عمومي».

ضمناً در بعضي موارد به اعضاي هيئت مقننه نيز اطلاق مي‌شود.

۹-  ميزگرد ( La Table Rond )

علاوه بر آنچه گفته شد، تجمع ديگري به نام ميزگرد وجود دارد كه نوعي مباحثه محسوب  مي‌شود.

بدين معني كه عده‌اي در يك محيط دوستانه دور ميزگردي جمع مي‌شوند و درباره‌ی موضوعي به گفت‌وگو مي‌پردازند.

به اين مجمع از آن جهت ميزگرد گفته اند كه سخنگويان از هر جهت در شرايط مساوي قرار دارند و مي‌توانند با رعايت مقررات ميزگرد نظر خود را اظهار كنند. با اينكه ميزگرد در مباحث علمي و تحقيقي اهميت سابق خود را از دست داده و جاي آن را انواع ديگر تجمعات گرفته است، هنوز در امور سياسي و مطبوعاتي داراي اعتبار خاصي است.

ميزگرد در مسائل سياسي بدان جهت اهميت زياد دارد كه نمايندگان دُول با سران كشورها با شرايط مساوي و حقوق يكسان در مذاكرات شركت مي‌كنند و بدون آنكه تحت تاثير قدرت‌هاي دُول بزرگتر قرار گيرند، نظر خودرا اظهار مي‌نمايند.

اما از نظر مطبوعاتي نيز ميز گرد اعتبار و اهميت خود را همچنان حفظ كرده است و مانند كنفرانس مطبوعاتي رواج دارد.

فرق بين كنفرانس مطبوعاتي و كنفرانس ميزگرد آن است كه در كنفرانس مطبوعاتي معمولاً گوينده يك نفر است و تعداد سئوال‌كننده بيشتر، بدين معني كه ابتدا شركت كننده در مصاحبه مطبوعاتي موضوعي را عنوان مي‌كند و در اطراف مسئله سخن مي‌گويد و سپس از طرف شنوندگان كه همان نمايندگان مطبوعات و خبرگزاري‌ها هستند، سئوالات مختلفي طرح مي‌شود.

 در صورتي كه در كنفرانس ميز گرد طرز عمل درست عكس اين است، يعني سئوال‌كننده يك نفر؛  و گويندگان پاسخ (كه همان شركت‌كنندگان در كنفرانس ميزگرد هستند)، متعدد است.

 

منبع: وبلاگ گوناگون

http://manoochehr-khandan.blogfa.com/

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *